Connect with us

Jak przenieść aplikacje na karte sd samsung galaxy j5?

Porady techniczne

Jak przenieść aplikacje na karte sd samsung galaxy j5?

Jak przenieść aplikacje na kartę SD w Samsung Galaxy J5?

Karty SD są świetnym sposobem na zwiększenie pamięci wewnętrznej telefonu. Przeniesienie aplikacji na kartę SD w Samsung Galaxy J5 jest proste i można to zrobić w kilku prostych krokach. W tym artykule opisano, jak przenieść aplikacje na kartę SD w Samsung Galaxy J5.

Krok 1: Otwórz Ustawienia

Aby przenieść aplikacje na kartę SD, należy najpierw otworzyć Ustawienia. Możesz to zrobić, dotykając ikony Ustawienia na ekranie głównym lub dotykając ikony Ustawienia w menu Aplikacje.

Po otwarciu Ustawień należy dotknąć pozycji Aplikacje. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zainstalowanych aplikacji. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść na kartę SD.

Następnie dotknij pozycji Przenieś do pamięci masowej. Pojawi się monit informujący, że dana aplikacja będzie teraz przechowywana na karcie SD.

Dotknij OK, aby potwierdzić i przenieść aplikację na kartę SD.

Krok 2: Sprawdzanie postepu

Po potwierdzeniu możesz sprawdzić postępy przenoszenia aplikacji. Możesz to zrobić, dotykając pozycji Postep w Ustawieniach > Aplikacje. Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji, które są obecnie przenoszone lub zostały już przeniesione.

Jeśli chcesz anulować proces przenoszenia, możesz to zrobić dotykając pozycji Anuluj. Następnie możesz spróbować ponownie lub anulować cały proces.

Możesz również sprawdzić postep przez odwiedzanie strony internetowej producenta telefonu. Na tej stronie powinny być dostarczone informacje o postepach i czas trwania procesu.

Krok 3: Sprawdzanie miejsca

Po ukończeniu procesu możesz sprawdzić miejsce, gdzie została umieszczona aplikacja. Możesz to zrobić, dotykając pozycji Miejsce w Ustawieniach > Aplikacje. Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji i miejsce, gdzie są one umieszczane.

Jeśli chcesz wrócić do domyślnego miejsca dla danej aplikacji, możesz to zrobić dotykając pozycji Przesun do pamięci wewnetrznej. Nastepnie mozesz spróbować ponownie lub anulować cały proces.

Jeśli chcesz usunąć aplikacjê ze swojego urzadzenia, mozesz to zrobic dotykajac pozycji Usun. Nastepnie mozesz spróbowaç ponownie lub anulowaç cały proces.

Podsumowanie

Przeniesienie aplikacji na kartê SD w Samsung Galaxy J5 jest bardzo proste i mo¿na je zrealizowaæ w kilku prostych krokach. Najwa¿niejsze jest otwarcie Ustawieni i dotkniêcie pozycji Aplikacje oraz Przesun do pamiêci masowej. Nastêpie nale¿y sprawdziæ postêpy oraz miejsce, gdzie zosta³a umieszczona aplikacja. Je¿eli chcesmy usun±æ dan± aplikacjê ze swojego urz±dzenia, musimy skorzystaæ z opcji Usun. Dziêki temu poradnikowi dowiedzieæ siê jak ¿atwo i szybko przesun±æ nasze ulubione programy na kartê SD Samsung Galaxy J5.

Samsung Galaxy J5 oferuje u¿ytkownikom ³atwy sposób na rozbudowanie pamiêci wewnêtrznej poprzez dodanie karty microSD. Przesuniêcie istniej±cych ju¿ programów na tak± kartê jest bardzo ³atwe i szybkie – co oznacza wiêksza elastyczno¶æ i lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb u¿ytkownika. Wystarczy kilka prostych kroków opisanych powy¿ej aby skutecznie przesun±æ swoje ulubione programy na nowo dodan± kartê microSD Samsung Galaxy J5 – bez utraty danych czy funkcjonowania programu!

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Porady techniczne

To Top